Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt.

1.1 De Coach: het Coach- en trainingsbureau van Ingrid de Bruijn gespecialiseerd in tarot sessies gevestigd te Linschoten.

1.2 Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met de Coach een overeenkomst heeft gesloten en aan wie op grond van een met de klant gesloten overeenkomst één of meer dienst(en) moet(en) worden verleend.

1.3 Overeenkomst (op afstand): de overeenkomst die tussen de Coach en de Klant wordt gesloten met betrekking tot de dienstverlening van Ingrid de Bruijn, ter zake één of meer door de Coach te verlenen diensten tegen een door de klant te betalen prijs.

1.4 Honorarium: de vergoeding die de Klant op basis van het in de overeenkomst vermelde (uur)tarief aan de Coach verschuldigd is voor de duur van de overeenkomst.

1.5 Annulering: De in schriftelijke vorm door de klant aan de Coach gedane mededeling dat van één of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door de Coach aan de klant gedane mededeling dat één of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.

1.6 Website: De Website www.ingriddebruijn.com welke door de Coach wordt beheerd.

1.7 Dienst(en): een door de klant gekozen coaching, training of workshop, beschikbaar op de website van Ingrid de Bruijn

1.8 Leeromgeving: de online leeromgeving van de Coach waartoe de Gebruiker en Opdrachtgever toegang hebben middels een Inlogaccount

1.9 Inlogaccount: uniek account per Gebruiker om gebruik te kunnen maken van onze Dienstverlening, onder meer via de leeromgeving

1.10 Materialen: alle door de Coach ontwikkelde en/of terbeschikkinggestelde materialen

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst, aanbiedingen, handelingen en opdrachten tussen de Coach en de Klant.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk per e-mail zijn overeengekomen.

2.3 Deze algemene voorwaarden strekken ook ten behoeve van alle natuurlijke- en rechtspersonen waarvan de Coach gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van een overeenkomst.

2.4 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door de Coach vervangen worden, waarbij voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.6 Indien de Coach geen strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.7 Indien de algemene voorwaarden eenmaal rechtsgeldig toepasselijk zijn verklaard op de overeenkomst, dan wordt de laatste geldende versie van de algemene voorwaarden toepasselijk geacht op alle volgende overeenkomsten tussen dezelfde partijen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 3 Aanbod en prijzen

1. De door de Coach gemaakte offertes en prijzen zijn vrijblijvend. De Coach brengt alle aanbiedingen (bij voorkeur) schriftelijk dan wel elektronisch uit.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de diensten en/of van het lesmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de dienst. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit lesmateriaal verplicht is.

3. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens;

a. in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op een dienst:

➢ de wijze van uitvoering van de overeenkomst;

➢ wanneer de training start;

➢ de voorwaarden waaronder de training eventueel niet doorgaat;

➢ voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan de training deel te mogen nemen;

➢ het honorarium met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;

➢ de wijze van betaling;

➢ de duur van de overeenkomst,

b. of in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op de koop van cursusmateriaal:

➢ de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;

➢ de wijze van betaling, van aflevering van het lesmateriaal en/of van uitvoering van de overeenkomst;

➢ de levertijd van het cursusmateriaal.

4. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan de Klant en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van De Coach.

5. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 4 omvat het aanbod bij een overeenkomst op afstand bovendien de volgende gegevens:

a. de identiteit en het adres van De Coach;

b. het recht van de Klant om de overeenkomst binnen veertien dagen te ontbinden overeenkomstig artikel 5 lid 7;

c. indien bijkomende kosten in rekening worden gebracht voor contact met De Coach via telefoon of internet: de hoogte van het geldende tarief;

d. de geldigheidsduur van het aanbod.

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Klant. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de Klant hiervan schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging.

2. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt de Coach een elektronische bevestiging naar de Klant; zolang de ontvangst van een elektronisch aanvaarde opdracht niet is bevestigd door de Coach kan de Klant de opdracht annuleren.

3. Nadat een overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, worden de in artikel 3 lid 3 en lid 6 bedoelde gegevens schriftelijk of op een andere, aan de Klant ter beschikking staande en voor de Klant toegankelijke duurzame gegevensdrager, verstrekt.

 

Artikel 5 Annulering & (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.

2. De Overeenkomst eindigt van rechtswege op het moment dat de afgesproken periode afloopt, de afgesproken toekomstige gebeurtenis zich voordoet of het betreffende doel is gerealiseerd.

3. Voor de Overeenkomst die is aangegaan voor een bepaalde duur of met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling en tussentijdse beëindigingsregeling. De Klant betaalt dan een redelijke vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden waaronder de Opstartkosten. Hieronder een overzicht van deze kosten als percentage van de overeengekomen prijs. Deze percentages betreffen de maximaal te betalen vergoeding:

➢ Bij annuleringen tot drie weken voor aanvang van de dienst, is de Klant €25,00 annulering- en administratiekosten verschuldigd aan de Coach;

➢ Bij annuleringen tussen de drie weken en één week voor aanvang van de dienst, wordt 25% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht;

➢ Bij annuleringen binnen één week tot 48 uur voor aanvang van de dienst, wordt 50% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht;

➢ Bij annulering binnen 48 uur vóór aanvang of tijdens de dienst, dan wordt het volledig overeengekomen bedrag in rekening gebracht;

4. De klant kan een voor bepaalde duur gesloten overeenkomst per e-mail annuleren of opzeggen. De Coach doet de Klant hiervan een bevestiging toekomen. De annulering is pas definitief vanaf de dag dat de Coach een bevestiging van de annulering heeft verzonden.

5. In het geval van onvoldoende aanmeldingen of onvoorziene omstandigheden, kan de Coach besluiten een cursus of training te annuleren. De Klant ontvangt hiervan direct bericht. In dat geval wordt het gehele door de Klant overgemaakte bedrag teruggestort.

6. Alle terugboekingen van reeds betaalde bedragen, waarop de Klant door annulering conform deze inschrijf- en annuleringsvoorwaarden recht heeft, worden door de Coach binnen veertien dagen na annuleringsdatum terugbetaald.

7. Gedurende veertien dagen na het sluiten van een Overeenkomst op afstand met betrekking tot een dienst heeft de Klant het recht de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien de Coach niet alle wettelijk verplichte gegevens heeft verstrekt, waaronder die bedoeld in artikel 3 lid 5, dan bedraagt deze termijn veertien dagen na het alsnog verstrekken ervan tot een maximum van twaalf maanden na het sluiten van de overeenkomst.

8. Indien de dienst binnen de veertien dagen bedenktijd aanvangt, dan eindigt het recht op ontbinding bij aanvang van de dienst, mits:

a. de Klant er van tevoren uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat de uitvoering kan beginnen voor het einde van de ontbindingstermijn en dat de Klant heeft verklaard afstand te doen van het recht van ontbinding, en

b. de Coach de sub a bedoelde verklaring aan de Klant heeft bevestigd.

9. Wanneer een dienst tussentijds onderbroken wordt door de Coach, zal de Coach zich inzetten om de dag en planning zo veel mogelijk te laten doorgaan zoals bedoeld. In het geval dat de dienst geen doorgang meer kan vinden, zal de Coach zorgdragen voor terugbetaling (naar rato) van de door de Klant betaalde prijs.

 

Artikel 6 Auteursrechten

Het door de Coach aangeboden trainingsmateriaal, online via de website en fysiek, is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Op alle door de Coach verstrekte informatie, zoals teksten, readers, video’s, afbeeldingen, foto’s, software en overige trainingsmateriaal rusten auteursrechten van de Coach of van derden. De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder nadrukkelijk voorafgaande toestemming van de Coach worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, zowel gedurende de looptijd van de Dienst als nadien. Het is ook niet toegestaan het materiaal in gewijzigde vorm openbaar te maken of onder eigen naam te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de Coach. De copyright/ eigendomsrechten op de cursus berusten volledig bij de Coach.

 

Artikel 7 Prijswijzigingen

1. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van de dienst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.

2. De Klant heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van de dienst de prijs wordt verhoogd.

 

Artikel 8 Trainingsmateriaal en Online leeromgeving

1. De Coach levert het lesmateriaal tijdig aan. Onder tijdige levering wordt mede verstaan het tijdig verschaffen van toegang tot trainingsmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.

2. Voor iedere Klant zal de Coach een separaat persoonlijk Inlogaccount aanmaken in de online leeromgeving.

3. De Coach verstrekt geen garanties met betrekking tot de werking van de online leeromgeving op de (computer)systemen en netwerken van de Klant.

4. Het gebruik van de online leeromgeving van de Coach is voorbehouden aan geautoriseerde Gebruikers.

5. Delen van Inlogaccounts is niet toegestaan.

6. Het gebruik van de leeromgeving wordt uiterlijk zes maanden na afloop van de dienst afgesloten.

 

Artikel 10 Betaling

1. Betaling vindt plaats door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een

door de Coach aangegeven bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen. Contant betalen in overleg is ook mogelijk.

2. Betaling van de dienst vindt plaats vóór het moment dat de dienst van start gaat.

 

Artikel 11 Niet-tijdige betaling

1. De Klant is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De Coach zendt na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de Klant de gelegenheid binnen 14 dagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.

a. Indien de Klant niet tijdig aan de betalingsverplichting(en) voldoet, stuurt de Coach een herinnering. De Klant krijgt alsnog 14 dagen de tijd om te betalen.

b. Als de Klant na het verstrijken van deze termijn niet heeft betaald, is de Coach gerechtigd over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen met daarbij de buitengerechtelijke incassokosten.

c. Deze incassokosten bedragen maximaal:

➢ 15% over openstaande bedragen tot €2.500,-;

➢ 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en

➢ 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.

d. De Coach kan ten voordele van de Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 12 Opschorten

Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 17 en 18 bepaalde, zal de Coach het in rekening brengen van rente en incassokosten opschorten.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1. Voor zover de Coach toerekenbaar tekortschiet en de Klant daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van de Coach voor schade die niet het gevolg is van letsel-, dood- of zaakschade, beperkt tot vergoeding van directe schade. De aansprakelijkheid van de Coach voor letsel-, dood- of zaakschade wordt niet uitgesloten of beperkt. De aansprakelijkheid strekt zich uit tot personen in dienst van de Coach, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de overeenkomst.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 is de aansprakelijkheid van de Coach jegens een Klant en derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de Coach gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. Informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek toegezonden.

3. De coach ondersteunt uitsluitend het eigen proces en de eigen keuzes van de Klant, waarbij het wel voorkomt dat een scala aan mogelijkheden wordt besproken om het proces van inzichtvergroting en gewaarwording van de Klant te ondersteunen. De Klant blijft echter te allen tijde verantwoordelijk voor diens eigen gedrag en de consequenties daarvan. De Coach is niet verantwoordelijk, laat staan aansprakelijk, voor te nemen of reeds genomen besluiten of veranderingen in het leven van de Klant.

 

Artikel 14 Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Coach geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Coach niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

2. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan de Coach gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede wanprestatie van voornoemde.

3. Onder overmacht wordt begrepen, maar is niet limitatief: weersomstandigheden; natuurrampen; diefstal; brand; terrorisme, rellen of oorlog; belemmeringen door derden; ziekte; verkeersbelemmeringen; verkeersongeval; stakingen; internetstoring; energiestoring; virusinfectie of computervredebreuk door derden; dataverlies als gevolg van computerstoring en overheidsmaatregelen.

4. Indien één der partijen bij een overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die overeenkomst te voldoen, is deze partij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

 

Artikel 15 Intellectueel Eigendom

1. Voor zover Auteurs-, merk-,modellen,- handelsnaam, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door de Coach ter uitvoering van de Overeenkomst geleverde diensten, is en blijft de Coach houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De Klant mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de Klant verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen, openbaar maken en verspreiden en auteurs-,merk-, model-,handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen zonder schriftelijke toestemming van de Coach;

2. De Coach behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht;

3. De Klant mag het Intellectuele Eigendom enkel en alleen gebruiken voor eigen Tarot-activiteiten. In geen geval wordt het Intellectuele Eigendom gebruikt door de Klant, of een ander persoon of bedrijf onder het beheer van de Klant, voor enig ander doel inclusief, maar niet beperkt tot, de verkoop van online cursussen, boeken, artikelen, publicaties, audio-opnamen, video’s of andere media, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Coach.

 

Artikel 16 Vertrouwelijkheid

1. Door de Klant verstrekte informatie wordt door de Coach, diens personeel en/of voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. De Coach verwerkt persoonsgegevens van de Klant op een behoorlijke, zorgvuldige en veilige wijze en conformeert zich aan de grenzen van de geldende privacywetgeving.

2. De diensten zullen uiterst vertrouwelijk worden behandeld. Voor zover in overeenstemming met een goede beroepsuitoefening en voor zover niet in strijd met wettelijke regels of andere verplichtingen, zullen bijzonderheden met betrekking tot de persoon van de Klant en de aard en omvang van de zaken die onderwerp van de dienst zijn, niet naar buiten worden gebracht anders dan met instemming van de Klant. De Klant geeft echter reeds nu voor alsdan toestemming om materiaal uit de sessies te gebruiken voor cursussen, studie, intervisie of andere intercollegiale doeleinden zonder vermelding van identiteit en persoonsgegevens.

 

Artikel 17 Vragen en klachten

1. De Coach heeft de intentie de vraag en/of de klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te beantwoorden. Voor de behandeling van vragen of klachten van administratieve aard of over de inhoud van de dienst is de Coach telefonisch en per e-mail bereikbaar. Deze vragen of klachten worden door de Coach binnen tien werkdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Vragen of klachten die een langere verwerkingstijd vragen, worden door de Coach per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een antwoord kan verwachten.

2. De Coach doet er uiteraard alles aan om onjuistheden van haar diensten of door haar verstrekte informatie te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn, dan meldt de Klant dat binnen tien dagen na uitvoering van de dienst danwel na de kennisneming van de onjuistheid. Een klacht moet tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Coach. Klachten die niet binnen 2 maanden zijn ingediend zijn niet ontvankelijk. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat in aanmerking komt voor de geschillenregeling.

 

Artikel 18 Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.

2. Geschillen tussen partijen over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door de Coach te leveren of geleverde diensten en zaken dienen eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 bij de Coach te zijn ingediend.

3. Partijen komen overeen geschillen naar beste eer en geweten te behandelen en zorg te dragen dat een voor alle partijen aanvaardbaar vergelijk nagestreefd wordt binnen redelijk te noemen grenzen en termijn.

4. Indien conform lid 2 geen vergelijk wordt bereikt, dan dienen alle geschillen tussen partijen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

5. Alle vorderingen van de Klant verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt.

1.1 De Coach: het Coach- en trainingsbureau van Ingrid de Bruijn gespecialiseerd in tarot sessies gevestigd te Linschoten.

1.2 Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met de Coach een overeenkomst heeft gesloten en aan wie op grond van een met de klant gesloten overeenkomst één of meer dienst(en) moet(en) worden verleend.

1.3 Overeenkomst (op afstand): de overeenkomst die tussen de Coach en de Klant wordt gesloten met betrekking tot de dienstverlening van Ingrid de Bruijn, ter zake één of meer door de Coach te verlenen diensten tegen een door de klant te betalen prijs.

1.4 Honorarium: de vergoeding die de Klant op basis van het in de overeenkomst vermelde (uur)tarief aan de Coach verschuldigd is voor de duur van de overeenkomst.

1.5 Annulering: De in schriftelijke vorm door de klant aan de Coach gedane mededeling dat van één of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door de Coach aan de klant gedane mededeling dat één of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.

1.6 Website: De Website www.ingriddebruijn.com welke door de Coach wordt beheerd.

1.7 Dienst(en): een door de klant gekozen coaching, training of workshop, beschikbaar op de website van Ingrid de Bruijn

1.8 Leeromgeving: de online leeromgeving van de Coach waartoe de Gebruiker en Opdrachtgever toegang hebben middels een Inlogaccount

1.9 Inlogaccount: uniek account per Gebruiker om gebruik te kunnen maken van onze Dienstverlening, onder meer via de leeromgeving

1.10 Materialen: alle door de Coach ontwikkelde en/of terbeschikkinggestelde materialen

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst, aanbiedingen, handelingen en opdrachten tussen de Coach en de Klant.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk per e-mail zijn overeengekomen.

2.3 Deze algemene voorwaarden strekken ook ten behoeve van alle natuurlijke- en rechtspersonen waarvan de Coach gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van een overeenkomst.

2.4 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door de Coach vervangen worden, waarbij voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.6 Indien de Coach geen strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.7 Indien de algemene voorwaarden eenmaal rechtsgeldig toepasselijk zijn verklaard op de overeenkomst, dan wordt de laatste geldende versie van de algemene voorwaarden toepasselijk geacht op alle volgende overeenkomsten tussen dezelfde partijen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 3 Aanbod en prijzen

1. De door de Coach gemaakte offertes en prijzen zijn vrijblijvend. De Coach brengt alle aanbiedingen (bij voorkeur) schriftelijk dan wel elektronisch uit.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de diensten en/of van het lesmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de dienst. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit lesmateriaal verplicht is.

3. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens;

a. in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op een dienst:

➢ de wijze van uitvoering van de overeenkomst;

➢ wanneer de training start;

➢ de voorwaarden waaronder de training eventueel niet doorgaat;

➢ voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan de training deel te mogen nemen;

➢ het honorarium met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;

➢ de wijze van betaling;

➢ de duur van de overeenkomst,

b. of in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op de koop van cursusmateriaal:

➢ de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;

➢ de wijze van betaling, van aflevering van het lesmateriaal en/of van uitvoering van de overeenkomst;

➢ de levertijd van het cursusmateriaal.

4. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan de Klant en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van De Coach.

5. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 4 omvat het aanbod bij een overeenkomst op afstand bovendien de volgende gegevens:

a. de identiteit en het adres van De Coach;

b. het recht van de Klant om de overeenkomst binnen veertien dagen te ontbinden overeenkomstig artikel 5 lid 7;

c. indien bijkomende kosten in rekening worden gebracht voor contact met De Coach via telefoon of internet: de hoogte van het geldende tarief;

d. de geldigheidsduur van het aanbod.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Klant. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de Klant hiervan schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging.

2. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt de Coach een elektronische bevestiging naar de Klant; zolang de ontvangst van een elektronisch aanvaarde opdracht niet is bevestigd door de Coach kan de Klant de opdracht annuleren.

3. Nadat een overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, worden de in artikel 3 lid 3 en lid 6 bedoelde gegevens schriftelijk of op een andere, aan de Klant ter beschikking staande en voor de Klant toegankelijke duurzame gegevensdrager, verstrekt.

Artikel 5 Annulering & (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.

2. De Overeenkomst eindigt van rechtswege op het moment dat de afgesproken periode afloopt, de afgesproken toekomstige gebeurtenis zich voordoet of het betreffende doel is gerealiseerd.

3. Voor de Overeenkomst die is aangegaan voor een bepaalde duur of met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling en tussentijdse beëindigingsregeling. De Klant betaalt dan een redelijke vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden waaronder de Opstartkosten. Hieronder een overzicht van deze kosten als percentage van de overeengekomen prijs. Deze percentages betreffen de maximaal te betalen vergoeding:

➢ Bij annuleringen tot drie weken voor aanvang van de dienst, is de Klant €25,00 annulering- en administratiekosten verschuldigd aan de Coach;

➢ Bij annuleringen tussen de drie weken en één week voor aanvang van de dienst, wordt 25% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht;

➢ Bij annuleringen binnen één week tot 48 uur voor aanvang van de dienst, wordt 50% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht;

➢ Bij annulering binnen 48 uur vóór aanvang of tijdens de dienst, dan wordt het volledig overeengekomen bedrag in rekening gebracht;

4. De klant kan een voor bepaalde duur gesloten overeenkomst per e-mail annuleren of opzeggen. De Coach doet de Klant hiervan een bevestiging toekomen. De annulering is pas definitief vanaf de dag dat de Coach een bevestiging van de annulering heeft verzonden.

5. In het geval van onvoldoende aanmeldingen of onvoorziene omstandigheden, kan de Coach besluiten een cursus of training te annuleren. De Klant ontvangt hiervan direct bericht. In dat geval wordt het gehele door de Klant overgemaakte bedrag teruggestort.

6. Alle terugboekingen van reeds betaalde bedragen, waarop de Klant door annulering conform deze inschrijf- en annuleringsvoorwaarden recht heeft, worden door de Coach binnen veertien dagen na annuleringsdatum terugbetaald.

7. Gedurende veertien dagen na het sluiten van een Overeenkomst op afstand met betrekking tot een dienst heeft de Klant het recht de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien de Coach niet alle wettelijk verplichte gegevens heeft verstrekt, waaronder die bedoeld in artikel 3 lid 5, dan bedraagt deze termijn veertien dagen na het alsnog verstrekken ervan tot een maximum van twaalf maanden na het sluiten van de overeenkomst.

8. Indien de dienst binnen de veertien dagen bedenktijd aanvangt, dan eindigt het recht op ontbinding bij aanvang van de dienst, mits:

a. de Klant er van tevoren uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat de uitvoering kan beginnen voor het einde van de ontbindingstermijn en dat de Klant heeft verklaard afstand te doen van het recht van ontbinding, en

b. de Coach de sub a bedoelde verklaring aan de Klant heeft bevestigd.

9. Wanneer een dienst tussentijds onderbroken wordt door de Coach, zal de Coach zich inzetten om de dag en planning zo veel mogelijk te laten doorgaan zoals bedoeld. In het geval dat de dienst geen doorgang meer kan vinden, zal de Coach zorgdragen voor terugbetaling (naar rato) van de door de Klant betaalde prijs.

Artikel 6 Auteursrechten

Het door de Coach aangeboden trainingsmateriaal, online via de website en fysiek, is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Op alle door de Coach verstrekte informatie, zoals teksten, readers, video’s, afbeeldingen, foto’s, software en overige trainingsmateriaal rusten auteursrechten van de Coach of van derden. De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder nadrukkelijk voorafgaande toestemming van de Coach worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, zowel gedurende de looptijd van de Dienst als nadien. Het is ook niet toegestaan het materiaal in gewijzigde vorm openbaar te maken of onder eigen naam te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de Coach. De copyright/ eigendomsrechten op de cursus berusten volledig bij de Coach.

Artikel 7 Prijswijzigingen

1. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van de dienst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.

2. De Klant heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van de dienst de prijs wordt verhoogd.

Artikel 8 Trainingsmateriaal en Online leeromgeving

1. De Coach levert het lesmateriaal tijdig aan. Onder tijdige levering wordt mede verstaan het tijdig verschaffen van toegang tot trainingsmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.

2. Voor iedere Klant zal de Coach een separaat persoonlijk Inlogaccount aanmaken in de online leeromgeving.

3. De Coach verstrekt geen garanties met betrekking tot de werking van de online leeromgeving op de (computer)systemen en netwerken van de Klant.

4. Het gebruik van de online leeromgeving van de Coach is voorbehouden aan geautoriseerde Gebruikers.

5. Delen van Inlogaccounts is niet toegestaan.

6. Het gebruik van de leeromgeving wordt uiterlijk zes maanden na afloop van de dienst afgesloten.

Artikel 10 Betaling

1. Betaling vindt plaats door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een

door de Coach aangegeven bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen. Contant betalen in overleg is ook mogelijk.

2. Betaling van de dienst vindt plaats vóór het moment dat de dienst van start gaat.

Artikel 11 Niet-tijdige betaling

1. De Klant is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De Coach zendt na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de Klant de gelegenheid binnen 14 dagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.

a. Indien de Klant niet tijdig aan de betalingsverplichting(en) voldoet, stuurt de Coach een herinnering. De Klant krijgt alsnog 14 dagen de tijd om te betalen.

b. Als de Klant na het verstrijken van deze termijn niet heeft betaald, is de Coach gerechtigd over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen met daarbij de buitengerechtelijke incassokosten.

c. Deze incassokosten bedragen maximaal:

➢ 15% over openstaande bedragen tot €2.500,-;

➢ 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en

➢ 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.

d. De Coach kan ten voordele van de Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 12 Opschorten

Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 17 en 18 bepaalde, zal de Coach het in rekening brengen van rente en incassokosten opschorten.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1. Voor zover de Coach toerekenbaar tekortschiet en de Klant daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van de Coach voor schade die niet het gevolg is van letsel-, dood- of zaakschade, beperkt tot vergoeding van directe schade. De aansprakelijkheid van de Coach voor letsel-, dood- of zaakschade wordt niet uitgesloten of beperkt. De aansprakelijkheid strekt zich uit tot personen in dienst van de Coach, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de overeenkomst.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 is de aansprakelijkheid van de Coach jegens een Klant en derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de Coach gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. Informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek toegezonden.

3. De coach ondersteunt uitsluitend het eigen proces en de eigen keuzes van de Klant, waarbij het wel voorkomt dat een scala aan mogelijkheden wordt besproken om het proces van inzichtvergroting en gewaarwording van de Klant te ondersteunen. De Klant blijft echter te allen tijde verantwoordelijk voor diens eigen gedrag en de consequenties daarvan. De Coach is niet verantwoordelijk, laat staan aansprakelijk, voor te nemen of reeds genomen besluiten of veranderingen in het leven van de Klant.

Artikel 14 Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Coach geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Coach niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

2. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan de Coach gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede wanprestatie van voornoemde.

3. Onder overmacht wordt begrepen, maar is niet limitatief: weersomstandigheden; natuurrampen; diefstal; brand; terrorisme, rellen of oorlog; belemmeringen door derden; ziekte; verkeersbelemmeringen; verkeersongeval; stakingen; internetstoring; energiestoring; virusinfectie of computervredebreuk door derden; dataverlies als gevolg van computerstoring en overheidsmaatregelen.

4. Indien één der partijen bij een overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die overeenkomst te voldoen, is deze partij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

Artikel 15 Intellectueel Eigendom

1. Voor zover Auteurs-, merk-,modellen,- handelsnaam, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door de Coach ter uitvoering van de Overeenkomst geleverde diensten, is en blijft de Coach houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De Klant mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de Klant verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen, openbaar maken en verspreiden en auteurs-,merk-, model-,handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen zonder schriftelijke toestemming van de Coach;

2. De Coach behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht;

3. De Klant mag het Intellectuele Eigendom enkel en alleen gebruiken voor eigen Tarot-activiteiten. In geen geval wordt het Intellectuele Eigendom gebruikt door de Klant, of een ander persoon of bedrijf onder het beheer van de Klant, voor enig ander doel inclusief, maar niet beperkt tot, de verkoop van online cursussen, boeken, artikelen, publicaties, audio-opnamen, video’s of andere media, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Coach.

Artikel 16 Vertrouwelijkheid

1. Door de Klant verstrekte informatie wordt door de Coach, diens personeel en/of voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. De Coach verwerkt persoonsgegevens van de Klant op een behoorlijke, zorgvuldige en veilige wijze en conformeert zich aan de grenzen van de geldende privacywetgeving.

2. De diensten zullen uiterst vertrouwelijk worden behandeld. Voor zover in overeenstemming met een goede beroepsuitoefening en voor zover niet in strijd met wettelijke regels of andere verplichtingen, zullen bijzonderheden met betrekking tot de persoon van de Klant en de aard en omvang van de zaken die onderwerp van de dienst zijn, niet naar buiten worden gebracht anders dan met instemming van de Klant. De Klant geeft echter reeds nu voor alsdan toestemming om materiaal uit de sessies te gebruiken voor cursussen, studie, intervisie of andere intercollegiale doeleinden zonder vermelding van identiteit en persoonsgegevens.

Artikel 17 Vragen en klachten

1. De Coach heeft de intentie de vraag en/of de klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te beantwoorden. Voor de behandeling van vragen of klachten van administratieve aard of over de inhoud van de dienst is de Coach telefonisch en per e-mail bereikbaar. Deze vragen of klachten worden door de Coach binnen tien werkdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Vragen of klachten die een langere verwerkingstijd vragen, worden door de Coach per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een antwoord kan verwachten.

2. De Coach doet er uiteraard alles aan om onjuistheden van haar diensten of door haar verstrekte informatie te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn, dan meldt de Klant dat binnen tien dagen na uitvoering van de dienst danwel na de kennisneming van de onjuistheid. Een klacht moet tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Coach. Klachten die niet binnen 2 maanden zijn ingediend zijn niet ontvankelijk. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat in aanmerking komt voor de geschillenregeling.

Artikel 18 Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.

2. Geschillen tussen partijen over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door de Coach te leveren of geleverde diensten en zaken dienen eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 bij de Coach te zijn ingediend.

3. Partijen komen overeen geschillen naar beste eer en geweten te behandelen en zorg te dragen dat een voor alle partijen aanvaardbaar vergelijk nagestreefd wordt binnen redelijk te noemen grenzen en termijn.

4. Indien conform lid 2 geen vergelijk wordt bereikt, dan dienen alle geschillen tussen partijen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

5. Alle vorderingen van de Klant verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.